Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky vzťahujúce sa na zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom webstránky www.taburet.sk (ďalej len VZP)

 1. Na účely týchto VZP
 • predávajúcim je spoločnosť JOER s.r.o., so sídlom Töböréte 631, 929 01 Kútniky, IČO 36 253 740, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 14026/T, DIČ 2020199412, IČ DPH SK 2020199412, emailová adresa info@taburet.sk, telefónne číslo 031/552 41 15
 • kupujúcim je spotrebiteľ, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (fyzická osoba – podnikateľ), ako aj právnická osoba, ak tieto osoby majú záujem objednať tovar z webstránky, ak objednajú tovar z webstránky a uzatvoria tak s predávajúcim kúpnu zmluvu; na účely bodu 23 týchto VZP kupujúcim je len fyzická osoba,
 • spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
 • webstránkou je internetová stránka www.taburet.sk prevádzkovaná predávajúcim,
 • objednávkou je objednávkový formulár riadne a úplne vyplnený a odoslaný kupujúcim prostredníctvom webstránky, ktorým vyjadrí vôľu objednať tovar z webstránky; objednávka obsahuje najmä údaje o kupujúcom najmenej v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia v prípade kupujúceho – spotrebiteľa, meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ prípadne IČ DPH v prípade kupujúceho – fyzickej osoby, ktorá je spotrebiteľom a obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ prípadne IČ DPH v prípade kupujúceho – právnickej osoby, a v každom prípade miesto dodania, telefónne číslo a emailovú adresu kupujúceho,
 • tovarom sa rozumie hnuteľná vec ponúkaná na predaj predávajúcim prostredníctvom webstránky,
 • kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim odoslaním objednávky prostredníctvom webstránky, z ktorej vyplýva najmä povinnosť predávajúceho objednaný tovar dodať kupujúcemu, odoslať ho kupujúcemu na miesto dodania a povinnosť kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu,
 • kúpnou cenou sa rozumie predajná cena tovaru uvedená na webstránke, za ktorú tovar predávajúci ponúka na predaj a kupujúci kupuje; kúpna cena tovaru je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní a je zhodná s jednotkovou cenou,
 • miestom dodania je miesto určené na dodanie tovaru uvedené v objednávke; miestom dodania môže byť len miesto na území Slovenskej republiky,
 • trvanlivým nosičom sa rozumie prostriedok, ktorý umožňuje kupujúcemu alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača,
 • adresou predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, sa rozumie adresa predávajúceho uvedená v bode 1.1 týchto VZP; údaje v bode 1.1 týchto VZP sú aj údajmi určenými pre kontakt predávajúceho so spotrebiteľom,
 • nákladmi na dodanie tovaru sú náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštové a iné náklady a poplatky; predávajúci nesmie uvádzať žiadne údaje, vlastnosti alebo podmienky poštových, prepravných alebo zasielateľských služieb, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými vo verejne prístupných poštových, obchodných alebo iných podmienkach poskytovania týchto služieb, alebo ktoré nie sú výslovne uvedené v písomnej dohode medzi poštovým podnikom, prepravcom alebo zasielateľom vykonávajúcim prepravu alebo dodanie tovaru a predávajúcim.
 1. Predmetom týchto VZP je úprava vzájomných práv apovinnosti medzi kupujúcim apredávajúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom webstránky.
 1. Kupujúci na webstránke v časti označenej ako „E-SHOP“ môže si vybrať tovar rozdelený do jednotlivých kategórií. Kliknutím na tovar sa otvorí náhľad tovaru a kupujúci má možnosť oboznámiť sa s

3.1 jasným, zrozumiteľným, čitateľným opisom hlavných vlastností tovaru,

3.2 kúpnou cenou tovaru,

3.3 nákladmi na dodanie tovaru, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosťou, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady,

3.4 jasnými, zrozumiteľnými, čitateľnými informáciami o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj s

3.4 informáciami o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu kúpnej ceny.

 1. Stlačením tlačidla „DO KOŠÍKA“ tovar kupujúci pridá do nákupného košíka na webstránke. Kliknutím na piktogram nákupného košíka na webstránke kupujúci má kdispozícii náhľad nim vybraného tovaru s uvedenímjeho stručného opisu, množstva a kúpnej ceny. Tovar uvedený v nákupnom košíku kupujúci môže objednať tak, že kliknutím vyberie položku „OBJEDNAŤ“, následne sa na webstránke objaví formulár objednávky. Po riadnom vyplnení objednávky kupujúci odošle objednávku pomocou tlačidla „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“, čím kupujúci dokončí objednávku a objedná tovar. Bezprostredne pred odoslaním objednávky 4.1 predávajúci prostredníctvom webstránky jasne, zrozumiteľne, čitateľne oznámi kupujúcemu informácie o hlavných vlastnostiach objednávaného tovaru, o celkovej kúpnej cene, ako aj nákladov na dodanie tovaru,
  4.2 kupujúci potvrdí (zaškrtnutím checkboxu), že sa s týmito VZP oboznámil a že s nimi v plnom rozsahu, bez výhrad súhlasí, podobne súhlasí s kúpnou cenou objednaného tovaru a s nákladmi na dodanie tovaru a je si vedomý povinnosti zaplatiť na základe objednávky kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.
 1. Predávajúci je povinný po odoslaní objednávky obratom zaslať na emailovú adresu kupujúceho:

5.1 potvrdenie objednávky a potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na diaľku, ktorá obsahuje jasne, zrozumiteľne, čitateľne informácie o hlavných vlastnostiach tovaru, kúpnu cenu, náklady na dodanie tovaru, kupujúcim zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny a číslo bankového účtu predávajúceho,

5.2 tieto VZP aj s prílohami. Prostredníctvom týchto VZP   predávajúci poskytuje

– informácie o obchodnom mene a sídle alebo mieste podnikania predávajúceho,

– údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt s predávajúcim, adresu predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet,

– platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov,

– informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy; predávajúci zároveň týmto poskytuje   formulár na odstúpenie od zmluvy, podľa prílohy č. 1 týchto VZP,

– informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

– poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu.

 1. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu za tovar:

6.1 platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány,

6.2 prevodom na bankový účet predávajúceho uvedeného v potvrdení o uzavretí kúpnej zmluvy na diaľku,

6.3 dobierkou, kedy kupujúci kúpnu cenu uhradí doručovateľovi pri dodaní tovaru.

Spôsob úhrady kúpnej ceny si kupujúci zvolí pri objednávke tovaru. V prípade, že kupujúci si zvolí spôsob úhrady kúpnej ceny podľa bodu 6.2 a kúpna cena nebude uhradená v lehote 14 dní od doručenia potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy na diaľku, má sa zato, že kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpil; ak dôjde k úhrade kúpnej ceny po tomto dátume, predávajúci uhradenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od obdržania vráti kupujúcemu, ak nedošlo k inej dohode.

 1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr vlehote 30 dní od doručenia potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy na diaľku vprípade, že kúpna cena bola uhradená spôsobom uvedeným v bode 6.1 a 6.3 týchto VZP; v prípade úhrady kúpnej ceny v zmysle bodu 6.2 týchto VZP lehota na dodanie tovaru začína plynúť od úhrady kúpnej ceny. V prípade, že tovar nebude včas dodaný kupujúcemu, ten má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu, ak nedošlo k inej dohode.
 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto dodania pomocou doručovateľa. Náklady na doručenie tovaru hradí kupujúci spolu skúpnou cenou; ich presná výška bude uvedená vzávislosti od druhu a množstva objednaného tovaru na webstránke pred odoslaním objednávky. Odoslanie tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu emailom. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru do miesta dodania za prvé uzamykateľné dvere. V prípade, že kupujúci tovar neprevzal, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy; § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka tým dotknutý nie je. Ak na základe žiadosti kupujúceho predávajúci opakovane odošle tovar kupujúcemu na miesto dodania, ten znáša náklady spojené s opakovaným doručením tovaru; spôsob doručenia tovaru zvolí kupujúci.
 1. Predávajúci je povinný spolu stovarom vydať objednávateľovi aj doklady, ktoré sa vzťahujú ktovaru a ktoré sú potrebné na jeho riadne užívanie, najmä faktúru na kúpnu cenu obsahujúcu náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doklad o kúpe tovaru alebo dodací list obsahujúci údaje podľa § 16 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, písomnú informáciu o spôsobe použitia tovaru a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, písomný návod na montáž, údržbu, uchovávanie a skladovanie tovaru, ako aj ďalšie informácie v zmysle § 11 a § 12 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, všetko v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Ak treba, aby sa pri užívaní tovaru zachovali osobitné pravidlá, je povinný predávajúci kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.
 1. Zodpovednosť za vznik škody na tovare odo dňa prevzatia tovaru (bod 8 týchto VZP) nesie vcelom rozsahu kupujúci. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru (bod 8 týchto VZP) a úplným uhradením kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený odmietnuť odovzdať tovar kupujúcemu, kým nedôjde k zaplateniu celej kúpnej ceny.
 2. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy

11.1 v prípadoch určených v týchto VZP a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, predovšetkým v § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a za podmienok tam uvedených,

11.2 a ak ide o spotrebiteľa tak aj v lehote 14   dní odo dňa prevzatia tovaru, bez uvedenia dôvodu.

Kupujúci uplatní právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, najmä emailom zaslaným na adresu predávajúceho uvedeného v bode 1.1 týchto VZP; spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 týchto VZP. Ak ide o spotrebiteľa lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 11.2 týchto VZP.

 1. Vprípade, že dôjde kodstúpeniu od kúpnej zmluvy predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie tovaru; kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo odovzdať tovar predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 1. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám anebol vadný. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 1. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo ahmotnosť, je bez vád, zodpovedá záväzným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru vzáručnej dobe. Pri tovare predávaného na nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov azačína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktorý platí záručná doba, zanikajú ak sa neuplatnili vzáručnej dobe. Vady, ktoré sa vyskytli na tovare vzáručnej dobe je kupujúci povinný u predávajúceho (v jeho prevádzkarni) uplatniť písomne bez zbytočného odkladu vrátane popisu, ako sa vada prejavuje. Kupujúci umožní ohliadnuť tovar predávajúcemu za účelom preskúmania podstaty vady.
 1. Predávajúci po obdržaní reklamácie je povinný poučiť kupujúceho ojeho právach a oznámiť kupujúcemu spôsob odstránenia vád. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie avybaviť reklamáciu v lehote najneskôr 30 dní od jej uplatnenia.
 1. Predávajúci je povinný vydať potvrdenie ouplatnení reklamácie, ako aj ovykonaní opravy tovaru a čase jej trvania resp. o vybavení reklamácie iným spôsobom. Čas od uplatnenia reklamácie až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.
 1. Ak je vadu možné odstrániť kupujúci je oprávnený požadovať bezplatne odstránenie vady apredávajúci je povinný bezplatne vadu odstrániť. Ak ide ovadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar riadne užíval ako tovar bez vady, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. To isté platí ak ide o opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo ak pre väčší počet vád kupujúci nemôže tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobuje závažné ťažkosti. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru.
 1. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od prevzatia tovaru, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia osoby určenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch od prevzatia tovaru apredávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa kam môže tovar zaslať na odborné posúdenie.
 1. Práva apovinnosti vyplývajúce ztýchto VZP a z kúpnej zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho v týchto VZP neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike s tým, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť či už úplne alebo čiastočne význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VZP.
 1. Kupujúci vyplnením aodoslaním objednávky súhlasí, aby predávajúci vsúlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúval osobné údaje kupujúceho v rozsahu uvedenom v objednávke za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Tento súhlas zaniká zánikom záväzkovoprávneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou a úplným vysporiadaním práv a povinností zmluvných strán z neho vyplývajúcich. Kupujúci zároveň súhlasí, aby predávajúci osobné údaje kupujúceho v rozsahu uvedenom v objednávke poskytol inej fyzickej alebo právnickej osoby a aby táto iná fyzická alebo právnická osoba tieto údaje spracúvala, avšak iba ak je to nevyhnutné na ochranu práv alebo právom chránených záujmov predávajúceho. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá kupujúci, ktorý je povinný predávajúcemu oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu v osobných údajoch uvedených v objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v objednávke je dobrovoľné; bez súhlasu kupujúceho predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu nevyhnutnom na plnenie kúpnej zmluvy. Kupujúci má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona a blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 1. Sťažnosť na činnosť predávajúceho je možné podať na Slovenskej obchodnej inšpekcii, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
 1. Použitie webstránky nie je osobitne spoplatnené, kupujúci hradí prípadne len základnú sadzbu spojenú spripojením na internet osobe zabezpečujúcej kupujúcemu prístup na internet.

V Kútnikoch dňa 01.07.2015

JOER, s.r.o.